Redactionele verwijzingen

AC Analecta Cartusiana + deelnummer
afb. afbeelding
afl. aflevering
anon. anoniem
ante gedateerd vóór
bd. band1
BGB Bibliografie van de Geschiedenis van België2
biblio bibliografie, bibliografisch
BTFG Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis3
c. of ch. c(h)arta, c(h)artae4
c.q. casu quo5
ca. circa
Can. A. Canonicus Augustinianus6
cap. caput7
cat. catalogus
coll. collectie
comm. commentaar
C.R.S.A. Canonicus Regularis Sancti Augustini8
d.d. de dato
d.i. dit is
dir. onder leiding van9
dl., dln. deel, delen10
Dth. Doctoraatsthesis11
ed(s). redacteur(s)12
et al. et alii
fl. floruit13
fotogr. fotografie, gefotografeerd door
get. getekend
hfst. hoofdstuk
hs., hss. handschrift, handschriften
i.e. id est14
i.h.b. in het bijzonder
ill. illustratie(s)15
in poss. in possessione16
inc. incunabel17
inl. inleiding, ingeleid door
inv. inventaris
kop. kopiist, gekopieerd door18
Lat. Latijns19
lib. liber20
L.P. Liber Pretiosus + signatuur
Lth. Licentiaatsthesis21
m.b.t. met betrekking tot
m.m.v. met medewerking van
ms., mss. manuscript, manuscripten
m.u.v. met uitzondering van
Mnlds. Middelnederlands
n. Chr. na Christus
n.r. nieuwe reeks
n.s. nieuwe serie22, nieuwe jaarstijl23
O.Cart. Ordo Cartusiensis24
O.C.D. Ordo Fratrum/Sororum Discalceatorum25
O.C.I. Ordo Inmaculatae Conceptionis
O.Cist. Ordo Cisterciensis26
O.C.R. Ordo Cisterciensis Reformatorum27
O.C.S.O. Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae28
O.F.M.Cap. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum29
O.F.M.Rec. Ordo Fratrum Minorum Recollectorum30
O.P. Ordo Fratrum Praedicatorum31
O.Praem. Ordo Praemonstratensis32
O.S.A. Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini33
O.S.B. Ordo Sancti Benedicti34
O.S.C. Ordo Sanctae Crucis35
O.S.Cl. Ordo Sanctae Clarae36
O.S.D. Ordo Sancti Dominici37
par. paragraaf
PB+ kartuis Palémon Bastin + kartuis38
PhD Philosophiae Doctor
P.G. Patrologia Graeca
P.L. Patrologia Latina
portr. portret
post gedateerd na
pseud. pseudoniem
red. redacteur(s)39
ref. referentie
res. reserve40
RHE Revue d’Histoire Ecclésiastique
RRkl Register van Rooklooster
S.C. Sources Chrétiennes41
s.d. sine dato
S.J. Societas Jesu42
s.l. sine loco
s.n. sine nomine
s.v. sub voce43
script. scriptor44
sign. signatuur45
T.O.R. Tertius Ordo Regularis Sancti Francisci46
tr. translation (vertaling, vertaald door)47
v. Chr. vóór Christus
vert. vertaling, vertaald door48
vgl. vergelijk
z.p. zonder paginae49
z.sign. zonder signatuur
 • 1. fysische geleding van een publicatie.
 • 2. Bibliographie de l’histoire de Belgique.
 • 3. Revue belge de philologie et d'histoire.
 • 4. akte, akten of besluiten van het algemene kapittel. — In principe werden elk jaar de priors van alle kartuizen op de vierde maandag na Pasen naar de Grande Chartreuse geroepen om gedurende drie dagen (tot woesdag) deel te nemen aan het generaal kapittel. Zij kwamen reeds aan op zondag. Op donderdag keerden de priors terug. Op de avond van de derde dag werden de beslissingen uitgevaardigd in de Cartae Capituli Generalis, onder meer de obiits van het afgelopen jaar. Om het juiste overlijdensjaar van een kartuizer vast te stellen is het van belang te weten op welke dag en vooral in welke maand hij is gestorven sedert de vorige algemene kapittelvergadering.
 • 5. desgevallend.
 • 6. Reguliere Kanunniken van Sint-Augustinus.
 • 7. hoofdstuk.
 • 8. Augustiner-Chorherren.
 • 9. sous la direction de.
 • 10. logische geleding van een publicatie.
 • 11. onuitgegeven.
 • 12. onder redactie van (bibliografische informatie); zie ook red.
 • 13. heeft gebloeid: bloei-jaar/aren in iemands leven en werk, bij ontstentenis van een geboorte- en sterfdatum.
 • 14. dit is.
 • 15. betreft allerlei vormen van illustraties (waaronder bijgevolg ook figuren, grafieken, kaarten, plattegronden, tabellen, tekeningen).
 • 16. in het bezit van.
 • 17. wiegendruk.
 • 18. zie ook tr., vert.
 • 19. vóór de signatuur van een hs. geplaatst, betekent dit dat het hs. behoort tot het fonds van de Latijnse manuscripten in een bibliotheek.
 • 20. boek.
 • 21. onuitgegeven.
 • 22. geplaatst vóór een deelnummer.
 • 23. geplaatst na een jaartal.
 • 24. Kartuizers.
 • 25. Ongeschoeide Karmelieten.
 • 26. Cisterciënzers.
 • 27. Hervormde Cisterciënzers, Trappisten.
 • 28. Cisterciënzers van de Strengere Observantie (Hervormde Cisterciënzers, Trappisten).
 • 29. Kapucijnen.
 • 30. Recollecten (Franciscanen van de Strengere Observantie).
 • 31. Dominicanen, Predikheren.
 • 32. Norbertijnen, Premonstratenzers.
 • 33. Augustijnen, Augustijnen-Eremieten.
 • 34. Benedictijnen.
 • 35. Kruisheren.
 • 36. Clarissen.
 • 37. Zusters van de Derde Orde van de H. Dominicus.
 • 38. Manuscrit du Vén. Père Dom Palémon Bastin + Chartreuse de ..., Archives de la Grande Charteuse.
 • 39. onder redactie van (bibliografische informatie); hieronder wordt ook verstaan: wetenschappelijke cöordinatie en raadgeving; zie ook ed.
 • 40. geplaatst vóór een signatuur van een gedrukt boek (boeknummer, plaatskenmerk), betekent dit dat het een kostbare — voornamelijk — oude druk (ook liber pretiosus geheten) betreft die wordt bewaard in een bijzondere afdeling van een wetenschappelijke bewaarbibliotheek, met name de reserve-afdeling.
 • 41. Paris, Cerf.
 • 42. Jezuïeten.
 • 43. onder, bij het woord.
 • 44. kopiist
 • 45. druk, handschrift.
 • 46. Reguliere Derde Orde(lingen) van Sint-Franciscus.
 • 47. zie ook kop., vert.
 • 48. zie ook kop., tr.
 • 49. bij werken bestaande uit vele delen; desgevallend wordt het aantal bladzijden opgesomd bij de deeltitels, wanneer die in het menu "bibliografie" als afzonderlijke bibliografische eenheid worden opgenomen.