Archiva propria Francisci [Francis] Timmermans

Vide de Francisco Timmermans († 2015):
In memoriam Francis Timmermans (Laken, 17/7/1937 - Brussel,
19/11/2015)
.

Documenta sub nomine “[Ex archivo proprio Francisci Timmermans]” in hoc situ interretiali dispersa.
- Brugge 1 (monachi), prioratus: http://www.cartusiana.org/node/8033
- Brugge 2 (moniales), consecratio virginum: http://www.cartusiana.org/node/8028
- Brugge 2 (moniales), prioratus: http://www.cartusiana.org/node/8028
- Brussel, historiographia: http://www.cartusiana.org/node/7980
- Brussel, visitationes: http://www.cartusiana.org/node/7980
- De Vaddere Joannes-Baptista, Historia Carthusiae Bruxellensis: http://www.cartusiana.org/node/8092
- Georgius Keuler, prior Zeelhemensis: http://www.cartusiana.org/node/7324
- Liège, prioratus: http://www.cartusiana.org/node/8035
- Organizatio, provinciae in Pagis Inferioribus: http://www.cartusiana.org/node/7113
- Prosopographia BE & NL, praeliminaria: http://www.cartusiana.org/node/2819 (in extrema pagina)

Historiographia

Cartusiae
Liège
- Kerkgevel, schets 1788 (kopie) — Zie bijlage.
- Copia: Praesentem delineationem approbamus, sevatâ tamen in omnibus cartusianâ simplicitate. Cartusiae die 15a novembris anni 1788 — f. Hilarion [Robinet], prior Cartusiae / Kopie: Wij geven onze goedkeuring aan deze huidige schets met behoud, in alle opzichten evenwel, van de kartuizer eenvoud, Grande Chartreuse, 15 november 1788. [get.] frater Hilarion, prior van de Grande Chartreuse.1
Lier
- Necrologium Ordinis Carthusianorum. Lyrae 1783.2
Zelem
- Absolutio D. Francisci Beckers a prioratu domus Diestensis et institutio D. Georgii Keuler in priorem dictae domus. Prior absolutus fit procuator et procurator [D. Bernardus Peremans] repetit cellam in claustro [Datum Cartusiae ... die 6a decembris anni 1791].3Zie bijlage.
- Absolutio D. Jacobi Hoostmans a prioratu domus Diestensis et institutio in priorem eiusdem domus D. Thomae Bogaerts professi et procuratoris domus Leodiensis [Datum Cartusiae ... die 14a decembris 1782].4Zie bijlage.
- Archaeologica
Cel in tuin
Gang onderaards5
Kapel: trap
Kapel: zuidgevel
Kelder onder grote zaal
Omheinigsmuur oost-zuid
Waterput in tuin

  • 1. Bewaard in het Archivum Maioris Cartusiae, fonds Varia Liège. — Hilarion Robinet was prior-generaal van 1778 tot aan zijn overlijden in 1791.
  • 2. Bewaard te Lier, Archief van het Sint-Gummaruskapittel, fonds Handschriften van de kanunnik Drymans, inv. nr. 126-3, 47 folia. Dit handschrift bevat vele namen uit de 17e en 18e eeuw die niet voorkomen in het obituarium van de Lierse kartuis (in depot uit het RA Antwerpen, Kerkelijk Archief, Fonds Kartuizers van Lier, inv. nr 22, bewaard in het Stadsarchief te Lier), dat Francis Timmermans heeft uitgegeven. Hij heeft de gegevens uit het necrologium in cursief opgenomen in zijn editie van het obituarium ([Timmermans 2011b]III.
  • 3. Bewaard in het Archivum Maioris Cartusiae, fonds Institution des prieurs 1780-1803.
  • 4. Bewaard in het Archivum Maioris Cartusiae, fonds Institution des prieurs 1780-1803.
  • 5. Zie ook het krantenartikel: [Dekeyzer 1996].