Index omnium Cartusiensium

• Alle kartuizer namen worden in één doorlopende alfabetische lijst opgesomd volgens de werkwijze (modus operationis) verklaard in Praeliminaria. Na de persoonsnaam zijn de religieuze staat en de naam van het klooster, waar een kartuizer of kartuizerin oorspronkelijk intrad, medegedeeld. Verdere prosopografische informatie over de betrokkene persoon wordt verstrekt onder het overeenkomstge item van datzelfde klooster, vermeld in Cartusiae BE c. q. Cartusiae NL.

• Alle Kartäuser-Namen werden gemäß der in Praeliminaria erläuterten Methode (modus operationis) in einer fortlaufenden alphabetischen Liste aufgeführt. Nach dem Personennamen werden der religiöse Stand und der Name des Klosters, in das ein Kartäuser oder eine Kartäuserin ursprünglich eintrat, erwähnt. Nähere prosopografische Informationen über die betreffende Person finden Sie unter dem entsprechenden Thema desselben Klosters, in Cartusiae BE c. q. Cartusiae NL mitgeteilt.

• All Carthusian names are listed in one continuous alphabetical list according to the method (modus operationis) explained in Praeliminaria. The religious state and the name of the monastery, where a Carthusian monk or Carthusian nun originally entered, are mentioned after the given name. Further prosopographic information about the person concerned can be found under the corresponding item of the same monastery, mentioned in Cartusiae BE c. q. Cartusiae NL.

• Tous les noms cartusiens sont énumérés dans une liste alphabétique continue selon la méthode (modus operationis) expliquée dans Praeliminaria. L'état religieux et le nom du monastère auquel un chartreux ou une chartreuse entra originellement, sont indiqués après le nom de personne. Des informations prosopographiques supplémentaires sur la personne concernée peuvent être trouvées sous le point correspondant du même monastère, mentionné dans Cartusiae BE c. q. Cartusiae NL.

Cartusiani A - E
Cartusiani F - J
Cartusiani K - O
Cartusiani P - T
Cartusiani U - Z

Moniales