Map 1. Documentatie van Hendrik Delvaux

1. Algemeen Rijksarchief Brussel
1.1 Overzicht van de archiefbestandenZie bijlage.
- Algemeen burgerlijk Commissariaat (Commissariat général civil);
- Algemene Regeringsraad (Conseil du Gouvernement général);
- Comité voor de Religiekas (Comité de la Caisse de Religion);
- Jointe voor de Amortisaties (Jointe des Amortissements);
- Kaarten en plattegronden in handschrift (Cartes et plans manuscrits);
- Koninklijke Raad van Filips V,1702-1711 (Conseil royal de Philippe V);
- Raad van Financiën (Conseil de Finances);
- Rekenkamers1 (Chambre des Comptes).
1.2 Algemene Regeringsraad
- nr. 1588: uitgaven van herstelling aan de gebouwen in gebruik door het leger 1788-1789.2Zie bijlage.
1.3 Comité voor de Religiekas
- nr. 44: voorstel om de kartuis als een publieke instelling voor opvang van ouden en zieken te bestemmen 1784;
- nr. 50: lijst van kerksieraad en -linnen 1784:
- nr. 59: verkoop van glasramen;
- nr. 277: verklaring van het plan der goederen uit de omgeving van de kartuis met waardeschatting 1786.3Zie bijlage.
1.4 Kaarten en plattegronden in handschrift
- nr. 3031: percelen land te Zwijndrecht;
- nr. 3032: de Zilvoortsche Heide te Vorselaar;
- nr. 3082: hoeven en landen te Vlimmeren.4Zie bijlage.
1.5 Kaarten bij de aanplakbiljetten voor de verkoop van nationale goederen
- affiche 4/1: hoeve en 14 percelen land te Vlimmeren;
- affiche 28/5: hof en 94 roeden te Berchem;
- affiche 33/29: huis, hof en blekerij te Antwerpen, genaamd Spiegelraam;
- affiche 33/30: huis, hof en blekerij te Antwerpen, genaamd Bleeckraam;
- affiche 34/23: hoeve met 31 percelen land en weide te Grobbendonk, genaamd De Dobbelhoeve;
- affiche 38/35: gewezen kartuizerklooster in de Sint-Rochusstraat;
- affiche 42/21: huis te Antwerpen in de Boeksteeg;
- affiche 42/22 (niet toegewezen);
- affiche 42/23: hof met kamer in de Boeksteeg;
- affiche 42/24: twee kleine huisjes in de Sint-Rochusstraat;
- affiche 42/25: vijf huisjes bij het klooster;
- affiche 42/26: zeven kleine huisjes in de Sint-Rochusstraat;
- affiche 42/27: huis met hof en twee kleine huizen in de Begijnenstraat;
- affiche 44/51: twee kleine huisjes in de Sint-Rochusstraat.5Zie bijlage.
2. Bisschoppelijk Archief Antwerpen6
2.1 nr. K 31: stukken betreffende onroerende goerderen, zowel te Antwerpen als Vught (1623). — Zie bijlage.
2.2 nr. K 32: briefwisseling en rekeningen dienaangaande (1627-1647). — Zie bijlage.
2.3 nr. K 33: aankopen (huizen), renten, schulden en amortisaties (1623/1654-1754). — Zie bijlage.
2.4 nrs. K 34-37: stukken betreffende de Moeren (1619-1779).7Zie bijlage.
2.5 nr. K 38: briefwisseling (1648-1776). — Zie bijlage.
2.6 nr. K 39: pachtcontracten betreffende het land van Ormen (1617-1746), veldboek (1651) van de polders van Leus en Doel (1573-1733) en rekeningen van gekochte landen in Leus (1650-1657). — Zie bijlage.
2.7 nr. K 40: procesbundels (1655-1668) betreffende goederen (bijv. Schulen) en gronden (bijv. Doel). — Zie bijlage.
2.8 nrs. K 32-K 40: lijst van priors en rectors van de kartuis Antwerpen hieruit gedepouilleerd.8Zie bijlage.9
3. Rijksarchief Antwerpen
3.1 Klooster van de Kartuizers te Antwerpen
(a) losse stukken (grootboeken, manuaalboeken en registers van goederen, renten en cijnzen...):
- nrs. 1.2-3 en 1.5-8: betreffen de kartuis van Lier;
- nrs. 7-8: registers van inkomsten tussen 1767-1789;
- nr. 9: grootboek van renten en cijnzen tussen 1775-1789;
- nr. 10: register met staat van goederen en renten gedateerd 1790;
- nr. 11: grootboek van renten en cijnzen tussen 1713-1775;
- nr. 16: pachtboek 18e eeuw toegschreven aan, maar niet van de Antwerpse kartuizers;
- nrs. 17-18: manuaalboeken van hoeven, huizen, landen in de Antwerpse regio, onder meer Oostmalle, Rijkevorsel en Vlimmeren... tussen resp. 1731-1768 en 1711-1753;
- nr. 19: twee losse stukken betreffende renten te Oostmalle gedateerd 1653;
- nr. 20: register van landen in Het Leus tussen 1651-1676;
- nr. 21.1-2: manuaalboeken van landen in Vlaanderen tussen 1713-1768;
- nr. 21.3: losse akten genummerd van 3 tot 17 tussen 1621-1662;
- nr. 22: zeven akten betreffende goederen te Melsele tussen 1658-1676;
- nr. 23: twee akten betreffende goederen te Zwijndrecht gedateerd 1662;
- nr. 24.1-2: manuaalboeken van goederen in Brussel, Dilbeek, Mons en Namur tussen 1713-1768;
- nr. 25: rentelichting van 1646;
- nr. 26: tien akten betreffende renten tussen 1640-1711;
- nr. 27: rekeningen van de procurator tussen 1776-1782;
- nr. 28: staat van goederen bij de opheffing in 1783;
- nr. 29: inventaris van de archieven gedateerd 1779;
- nr. 30: cartularium van goederen der Grande Chartreuse;
- nr. 39: manuaalboek van hoeven in Oostmalle, Rijkevorsel en Vlimmeren 1713).10Zie bijlage. VERGELIJK MET:
(b) 25 originele akten van de 17e en 18e eeuw. — Zie bijlage.
3.2 Provincie Antwerpen11
- reeks A, nr. 87 (5): “Etat des biens et charges du couvent des Chartreux à Anvers, existants au 14 octobre 1793”;
- reeks B, afgeschafte kloosters: affiches 553 A, 554 A, 555 A, 556 A.
3.3 Verzameling van Antwerpse schepenbrieven
- nr. 1275: 5 januari 1635.
4. Stadsarchief (Felixarchief) Antwerpen
4.1 Kerkelijk Archief
(a) nr. K 507: rekwest aan Zijne Koninklijke Hoogheid (1754) betreffende een verkoop van goederen met als bijlage een lijst van gekochte goederen in Brabant en in het Land van Waas tussen 1623 en 1754)12;
(b) nr. K 510: Oorsprong ende Voortgang van het Clooster der Cathuysers binnen de Stad Antwerpen: een kroniek van het kartuizerklooster Sint-Sophia te Vught bij ’s-Hertogenbosch en zijn overbrenging naar Antwerpen. — Zie bijlage.
5. Varia
5.1 Akten in het RA Antwerpen (overzicht in getallen): betreft de kartuizers van Antwerpen 25 originele akten uit de 17e en 18e eeuw13; betreft de kartuizers van Antwerpen-Lier 61 akten (9 akten: 14e eeuw, 22 akten: 15e eeuw, 12 akten: 16e eeuw, 12 akten: 17e eeuw, 6 akten: 18e eeuw).
5.2 Niet-geamortiseerde goederen 1753-1756 betreffende de kartuis van Antwerpen (verklaringen en lijsten): ARA Brussel, Raad van Vlaanderen, nr. 31323.
5.3 Annales Cartusiae Sanctae Sophiae Constantinopolitanae, in: PB Bois-le-Duc (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5, 32a), beelden 6-233: inhoudelijk overzicht met specimen. — Zie bijlage.
5.4 Gravures:
(a) vergezicht op Antwerpen genomen vanuit het klooster van de kartuizers in de Sint-Rochusstraat, gegraveerd door P.B. Bouttats volgens een ontwerp van C.J. D'Heur (1748): uit A.H. Cornette, Iconographie van Antwerpen: 174 oude stadszichten en plattegronden historisch toegelicht, Antwerpen, 1933, plaat VI.14Zie bijlagen.
(b) zelfde gravure uit: A.J.J. Delen, Iconographie van Antwerpen, Brussel, 1930, p. 177-178 (nr. 442) en plaat 57.15Zie bijlage.
5.5 De Kartuizers te Antwerpen (handgeschreven artikel). — Zie bijlage.
5.6 Opheffing van de kartuizers van Antwerpen: aantekeningen uit J.F. Van der Straelen, De Kronijk van Antwerpen(8 dln., Antwerpen, 1929-1936)16, dl. 1, p. 140-141; dl. 2, p. 89, 197; dl. 7, p. 140, 249. — Zie bijlage.
5.7 Pensioenuitkeringen aan kartuizers van Antwerpen op 28 februari 1791: ARA Brussel, Rekenkamer, nr. 48335, fol. 282 (Georgius, alias Dionysius vanden Eynde), fol. 285 (Joannes-Carolus de Leeuw [= de Loeuss]), fol. 289 (Joannes Boeren).

 • 1. De referenties van H. Delvaux zijn nog altijd geldig. We spreken van rekenkamers, omdat het eigenlijk om het archief van verschillende rekenkamers gaat: rekenkamer van Vlaanderen, rekenkamer van Brabant en vanaf een bepaald moment de geünificeerde rekenkamer...). De inventaris op deze stukken werd samengesteld door H. Nelis (herwerkt door A. Dierkens en R. Laurent), Inventaire des archives des Chambres desCcomptes, dl. 6 [Inventarissen Algemeen Rijksarchief, 257], Brussel, 1995 (mededeling van Marc Carnier, ARA Brussel, 16.09.2010).
 • 2. Zie ook [Delvaux & De Grauwe 1993b]732.
 • 3. Zie ook [Delvaux & De Grauwe 1993b]732.
 • 4. Zie ook [Delvaux & De Grauwe 1993b]735.
 • 5. De prijzen en kopers zijn vermeld. Vergelijk de verwijzing naar het fonds Affiches des ventes des domaines nationaux (heden genaamd Cartes avec les affiches pour la vente des biens nationaux), affiche 311, art. 1 & affiche 380, art. 16, in [Delvaux & De Grauwe 1993b]732.
 • 6. Betreft de inhoud van deze archiefstukken, zie [Delvaux & De Grauwe 1993b]733.
 • 7. Zie ook Map 5. Documentatie van Jan De Grauwe: authentieke stukken (of kopieën daarvan), & 1.
 • 8. Ook de andere hier geciteerde documenten bevatten namen van nog meer officiales.
 • 9. De verwijzingen naar “F” zouden de persoonlijke fiches van Delvaux betreffen (mondelinge mededeling van Jan De Grauwe).
 • 10. Vergelijk [Delvaux & De Grauwe 1993b]733.
 • 11. Zie ook Map 4. Documentatie van Jan De Grauwe: druksels, § 3.1.
 • 12. Zie bijlage en [Delvaux & De Grauwe 1993b]732.
 • 13. Zie Map 1. Documentatie van Hendrik Delvaux, § 3.1 (b).
 • 14. Weergave in twee helften. Bijgevoegd commentaar van Delvaux op twee strookjes papier, betreft plaat VI: “Dit klooster opgericht door de Kart[uizers] v[an] Vucht die in 1621 te A’pen schuilplaats zochten. Kochten in 1624 2 grote raamhoven. De kerk begonnen in 1673 en af in 1677. Blijkbaar werd plaat gegraveerd ter verheerlijking v[an] ’t klooster (naar een gravure i[n] 't Museum Plantijn gemaakt na 1755)” met verwijzing naar de achterkant van dit strookje in verband met plaat VII uit voornoemd werk van Cornette, waarvan omstandige verklaring op het volgend strookje / betreft plaat VII: “Plan v[an] A'pen v[an] 1678 gedrukt te A'pen bij P. Verbiest. Titel Antwerpia constructionis ejus primordia et incrementa. Ook aanduiding v[an] kart[uizer]klooster. Dit plan illustreert de werken v[an] J. Le Roy, Notitia Marchionatus [sacri Romani Imperii, hoc est: Urbis et agri Antverpiensis oppidorum, dominiorum, monasteriorum, castellorumque], Amsterdam, 1678 en Castella et praetoria [nobilium Brabantiae et coenobia celebriora ad vivum delineata et in aes incisa], Antwerpen, 1694”.
 • 15. Totaalzicht met bijhorende commentaar.
 • 16. Zie [Delvaux & De Grauwe 1993b]734.