Histoire de la chartreuse du Val-Royal à Gand et de la chartreuse du Bois-Saint-Martin à Lierde-Saint-Martin (Flandre Orientale)

Jan DE GRAUWE, Histoire de la chartreuse du Val-Royal à Gand et de la chartreuse du Bois-Saint-Martin à Lierde-Saint-Martin (Flandre Orientale). Salzburg, Institut für Englische Sprache und Literatur, 1974. 21 x 15 cm, II-(4)-158 p. (= Analecta Cartusiana, 18).

Recensent (1): H. DELVAUX
Publicatie: Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 55 (1977), 956
Datum van plaatsing: 16.08.2007
Adres recensent: —

In dit werk schetst de auteur de geschiedenis van de 2 kartuizerkloosters, die op het grondgebied van de huidige provincie Oost-Vlaanderen hebben bestaan vanaf het eerste kwart van de 14e eeuw tot aan hun afschaffing door Jozef II. Na de inleiding, waarin de auteur de redenen aanhaalt om beide kloosters in éénzelfde volume samen te brengen, wordt hun geschiedenis in 2 afzonderlijke delen behandeld. Deze delen zijn nog eens in twee onderdelen ingedeeld, die elk achtereenvolgens de bouwgeschiedenis, de geschiedenis van de kloosters in chronologische volgorde van de priors en de belangrijkste monniken tot voorwerp hebben. De godsdienstige troebelen op het einde van de 16e eeuw vormen de caesuur tussen beide onderdelen. Een derde deel wijdt de auteur aan de bibliotheek en het schilderijenbezit van beide kloosters.

De literatuuropgave is vrij uitgebreid, de bronnenopgave is echter zeer beperkt. Dit laatste geldt eveneens voor de voetnota's. Hiervoor verwijst de auteur op p. 19 naar de notities, die hij over deze kloosters in het Monasticon belge maakte. Deze notities zijn echter nog niet gepubliceerd. In afwachting van hun publicatie biedt dit werk een overzichtelijke geschiedenis van deze kartuizerkloosters, waarover tot nog toe geen volledige monografie werd geschreven. Voor het overige moet en mag men betrouwen op de acurate werkwijze van de auteur, op wiens adres: Borrestraat 7, Destelbergen, dit boek eveneens te bekomen is.

Tenslotte dient nog gewezen op enkele onjuistheden, die in het recente verleden ook andere kartuizerhistorici hebben geschreven. Zo is Jacob van Liedekerke (p. 23 en 88) reeds als prior van de Luikse kartuize vermeld in akten van 1 en 7 december 1379, waarin hij tegelijkertijd als rector van Sint-Maartens-bos optreedt, terwij Petrus van Pruisen (p. 25 en 89) wel degelijk als rector van Sint-Maartens-Bos overleed op 2 augustus, nadat hij voordien prior was geweest te Gent en te Herne.

Recensent (2): Frans HENDRICKX
Publicatie: Ons geestelijk erf, 49 (1975), 218-219
Datum van plaatsing: 11.08.2007
Adres recensent: frans.pm.hendrickx@gmail.com

Deze studie is hoofdzakelijk gebaseerd op de notities die schrijver voor het Monasticon belge samenstelde met betrekking tot de geschiedschrijving van de voormalige kartuizerpriorijen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. In een korte inleiding verantwoordt hij de gezamenlijke behandeling van beide kartuizerconventen in één boek. Het parallellisme in de omstandigheden van hun stichting en in het verder verloop van hun geschiedenis, alsook hun onderlinge betrekkingen worden inderdaad duidelijk in het chronologisch overzicht dat de auteur aan beide instellingen wijdt en dat naar een zelfde schema is geordend (voor Gent op p. 3- 76 en voor Sint¬Martens-Bos op p. 77 -135).

De kartuis Koningsdal werd in 1328 te Rooigem, even buiten Gent, gesticht met de steun van de Vlaamse graaf Lodewijk van Nevers. Na een poging om het gebouwencomplex voor de 14e en 15e eeuw te inventariseren op grond van de echter niet meer in voldoende mate aanwezige documenten verhaalt schrijver, geheel in de geest van het Monasticon belge, de geschiedenis van de kartuis doorheen de activiteiten van haar prioren (de lijst is bijna volledig) die niet alleen het beheer binnen hun convent waarnamen, maar ook af en toe zich sociaal engageerden (Jacobus Ruebs b.v.), alsook doorheen de functies van Gentse professi in andere kartuizerprovincies en bovendien met verwijzing naar de prestaties van enkele voorname schrijversfiguren (als Goswin vander Beken, Willem van Branteghem, Levinus Ammonius en Arnold Havens). De geschiedenis van de klooster valt in twee periodes uiteen. Een eerste periode eindigt met de vernieling van het kartuis door de calvinisten in februari 1578 en de ballingschap; in oktober 1584 hervatten de Gentse kartuizers hun kloosterleven op het Meerhem, binnen de stad, in een grotendeels verwoest tertiarissenklooster. In de volgende twee eeuwen werkten zij, overeenkomstig hun normen, met veel inspanning aan de herinrichting van hun eenzaamheid, tot ze in mei 1783 eruit verdreven werden door een decreet van Jozef II en na een kort herstel in juni 1790 twee jaar later voorgoed hun kartuis moesten verlaten.

De andere kartuis van Sint-Martens-Bos te Sint-Martens-Lierde bij Geraardsbergen ontstond in 1329. Ook haar wederwaardigheden lopen over twee perioden. In een eerste periode volgt op de aanvankelijke armoede en het zoeken naar evenwicht een topadministratie onder Johan van den Hecke en Michael Dierickx. Nadat de calvinisten in 1570 en nog meer in 1578 het convent hadden geteisterd, besloot het generaal kapittel het klooster op te heffen. Maar reeds in 1598 werd begonnen met de heropbouw van de priorij die onder de prioraten van Levinus de Jaghere en van Bruno van Damme een grote bloeitijd zou kennen. In 1725 werd de nog bestaande nieuwe kerk ingewijd. Het decreet van Jozef II in 1783 betekende echter ook voor deze kartuis het definitieve einde.

In een apart hoofdstuk geeft schrijver een globaal overzicht van het bibliotheek- en kunstbezit in beide conventen (p. 136-151). Tot de bibliotheekcollectie van Gent, die de minst bedeelde is (geen afschaffingscataloog), behoorden onder meer een Catholicon beati Augustini (KB Brussel, hs. 9121-24) en een 10-tal geciteerde handschriften uit Carnifex-Bunderius. Sint-Martens-Bos daarentegen beschikte over een goede verzameling die we vooral kennen uit de inventaris van 1783: ongeveer 2000 boeken, waaronder 60 handschriften, 5 incunabelen en 73 post-incunabelen; naast theologie en aanverwante disciplines treffen we er geschiedenis, recht, wetenschappen en literatuur aan. Mogen ook nog vermeld de Sermones van Herman Steenken van Schuttrop (KB Brussel, hs. 1507-09).
Wat het kunstpatrimonium betreft, vooral inzake schilderijen — want de gravures worden niet nader gespecificeerd en van beeldhouwwerk is er geen sprake —, is ons niets bekend uit de eerste periode tot het einde van de 16e eeuw; het opheffingsregister van 1783 verstrekt voor beide priorijen slechts inlichtingen uit de tweede periode. Voor Gent valt er onder de schilders (grotendeels 17e-eeuwse) een Erasmus Quellin op te merken en zouden er zelfs twee werken van Jan van Eyck aanwezig zijn geweest. Sint-Martens-Bos biedt geen artistieke scheppingen van hoge waarde: de 18e-eeuwse kunstenaars schilderden meestal in functie van de nieuw opgerichte gebouwen.

Enkele algemene beschouwingen over het interne leven van beide kartuizen, getoetst aan het drievoudig kartuizer-propositum (solitudo, quies, silentium) besluiten deze studie.

Door de helderheid van een vereenvoudigde taal, door een principiële zorg om de lokale gebeurtenissen op een ruimere historische achtergrond te interpreteren en door het nagenoeg weglaten van een verzwarend voetnotenapparaat dat een vlotte lezing van de tekst zou bemoeilijken, heeft schrijver zijn uiteenzetting ook toegankelijk willen maken voor de lezer die niet onmiddellijk een specialist in monastieke geschiedenis is. Hoort dit werk om zijn onderwerp en om zijn deskundigheid vanzelfsprekend thuis in een religieus-wetenschappelijke bibliotheek, om de hierboven vernoemde redenen verdient het ook zijn plaats in de openbare bibliotheken ten gerieve van een ruimer lezerspubliek. Wel jammer blijft het ontbreken van een naamregister waardoor dit voortreffelijke werk nog aan bruikbaarheid zou gewonnen hebben.

Recensent (3): Frans HENDRICKX
Publicatie: Revue d'histoire ecclésiastique, 72 (1977), 724-725
Datum van plaatsing: 10.08.2007
Adres recensent: frans.pm.hendrickx@gmail.com

En tant que collaborateur du Monasticon belge, Jan De Grauwe a été chargé de rédiger les notices des chartreuses de Flandre occidentale et orientale. Il disposait donc des matériaux nécessaires pour écrire l’histoire de ces chartreuses. Cette excellente et solide étude trouve aussi bien sa place dans une bibliothèque scientifique d’histoire religieuse que dans des bibliothèques publiques régionales et locales. Elle offre en effet un réel intérêt au niveau de la culture générale: la clarté de la langue et du plan (exposé logique, pas d’inflation de notes infra-paginales), et l’interprétation des faits locaux à la lumière du contexte général rendent cet ouvrage accessible au lecteur formé qui s’intéresse à l’histoire de sa région.

La chartreuse de Gand fait l’objet de la première partie (pp. 3-76). On y trouve successivement: la fondation de 1328 à Rooigem (un peu en dehors de la ville); l'inventaire partiel des bâtiments pour les XIVe et XVe siècles et une description très détaillée de leur état à l'époque où la chartreuse fut détruite par les protestants (1578); l’étude des priorats de la première période (gestion domaniale, engagement social sous Jacobus Ruebs); des données sur quelques moines célèbres, écrivains pour la plupart (Goswin vander Beke, Levinus Ammonius); l’histoire de la chartreuse de sa réérection en 1584 (à Meerhem, à l’intérieur de la ville de Gand) à sa seconde suppression en 1783 (Arnold Havens fut un prieur et un auteur important).

La chartreuse de Bois-Saint-Martin à Lierde-Saint-Marin (Grammont) fait l’objet de la seconde partie (pp. 77-135). La première période de son histoire va de 1329 (fondation) à 1597 (pauvreté à l’origine, équilibre et bonne administration ensuite avec un sommet sous le prieur Johannes van den Hecke). La chartreuse fut ravagée par les calvinistes en 1570 et 1578. Elle fut alors supprimée par le chapitre général de l’ordre. Dès 1598 cependant, on réédifiait le monastère si bien que la seconde période, qui nous conduit jusqu'en 1783, sera placée sous le signe de la reconstruction (l’église de 1725 existe toujours).

Dans la dernière partie, l’auteur étudie les bibliothèques et collections d'œuvres d'art (pp. 136-151). Il reste peu de choses de la bibliothèque de la chartreuse de Gand (nos informations proviennent de Carnifex-Bunderius; on ne possède pas de catalogue rédigé lors de la suppression). Celle de Lierde-Saint-Martin était mieux pourvue: le registre de 1783 dénombre 2.000 livres, dont 60 manuscrits, 5 incunables et 73 post-incunables. Les collections d’œuvres d’art ne nous sont connues que pour la seconde période (inventaire de 1783). Quelques tableaux sont mentionnés: à Gand, surtout des œuvres du XVIIe siècle, à l’exception d’un Jean van Eyck; pour Lierde-Saint-Martin, surtout des œuvres du XVIIIe siècle en raison de la reconstruction de la chartreuse.

Recensent (4): Miceheline SOENEN
Publicatie: Tijdschrift voor geschiedenis, 89 (1976), 540-541
Datum van plaatsing: 17.08.2007
Adres recensent: —

Ce petit volume rassemble deux notices consacrées à l'histoire des seules chartreuses qui ont existé en Flandre Orientale. Le parallélisme évident des destinées des deux maisons justifie cette réunion.

Les débuts des deux chartreuses, presque exactement contemporaines (1328-1329), se placent dans une série dense et rapprochée de créations cartusiennes sur le territoire de la Belgique actuelle (Hérines en 1314, Bruges en 1318, Kiel en 1323, Zelem en 1329). Les circonstances de la fondation de la maison gantoise sont mal connues par manque de sources; on est un peu mieux renseigné en ce qui concerne Lierde. De part et d'autre, il semble bien que la fondation doit être attribuée à une initiative privée: Simon Willebaert d'un côté et Jean Gheylinc de l'autre. Dans les deux cas, le comte de Flandre, Louis de Nevers, a soutenu et favorisé l'entreprise. L'auteur émet l'hypothèse qu'une raison politique a pu jouer un rôle dans la création gantoise: une stipulation de la paix d'Arques (1326) obligeait les villes flamandes à fonder une chartreuse à Courtrai; ce projet ne fut jamais réalisé et la fondation à Gand pourrait y avoir été substituée. Les nouvelles chartreuses se développèrent lentement et parfois diffïcilement pour atteindre la prospérité dans la seconde moitié du XVe s. Vers le milieu du XVIe s., elles connurent leur plus grand épanouissement matériel (étendue des propriétés et nombre des religieux) mais aussi un net affaiblissement de la discipline, conséquence probable de l'atmosphère générale de l'époque. Les troubles politiques et les guerres religieuses vinrent stopper cet élan. L'année 1578 leur porta à toutes deux un coup fatal: celle de Gand fut démolie parce que trop proche de la nouvelle enceinte de la ville et celle de Lierde-Saint-Martin fut presqu'entièrement détruite par les Calvinistes. Après une période difficile d'exil, de dispersion et même de suppression momentanée (à Lierde en 1597), la vie cartusienne put reprendre. Les Chartreux gantois renoncèrent à leur ancien emplacement hors des remparts et s'installèrent en ville dans un ancien couvent de Tertiaires de saint François (1584); leurs confrères de Lierde s'attachèrent à reconstruire leur maison à partir de 1598. Au cours du XVIIe s. le couvent de Gand semble avoir joui d'une certaine prospérité tandis que celui de Lierde eut beaucoup à souffrir des ravages des guerres. Tous deux traversèrent le XVIIIe s. sans connaître d'événement marquant sauf d'importants travaux d'embellissement à Lierde. Ni l'une ni l'autre maison ne semblait fort riche lors de la suppression définitive en 1783 en exécution des décrets de Joseph II. Leur vitalité n'était cependant pas entamée: chaque couvent comptait une dizaine de profès dont l'âge moyen était remarquablement bas (38,9 ans à Gand, 44 ans à Lierde). Les chartreuses partagèrent le sort de toutes les institutions ecclésiastiques supprimées: leurs biens fonds, bâtiments, oeuvres d'art et livres furent confisqués et vendus.

Les deux études sont conçues selon un même schéma. Après la mention des sources éditées ou non, une première partie étudie la fondation et les débuts de chaque chartreuse. Une deuxième, consacrée à la première tranche chronologique de son histoire, comporte trois subdivisions: construction et achèvement des locaux, histoire de la chartreuse à travers les prieurs, moines importants. Une troisième partie reprend les mêmes subdivisions pour la seconde période chronologique, de la restauration à la suppression. Par moines importants il faut entendre les profès des deux maisons qui ont fait carrière hors de la province — le plus illustre est incontestablement Guil1aume Bibaut, profès de Gand, qui fut prieur général de l'Ordre de 1521 à 1535 — ainsi que les religieux qui se sont illustrés au point de vue intellectuel: copistes et surtout auteurs, avec indication de leurs oeuvres connues ou conservées. Aucune des deux maisons ne peut être qualifiée de pépinière de fortes individualités ni de centre intellectuel rayonnant. Une quatrième partie étudie conjointement les bibliothèques et les collections picturales des deux monastères et mentionne les localisations actuelles des rares manuscrits survivants repérés. La bibliothèque de Gand est fort mal connue; on dispose par contre d'un inventaire de 1783 pour celle du Bois qui comptait à cette date environ 2000 livres. Un aperçu bref des titres et auteurs représentés permet de conclure qu'il s'agissait là d'une bonne bibliothèque traditionnelle qui avait suivi les principaux mouvements d'idées depuis le Moyen Age. L'auteur a encore consacré un paragraphe aux richesses artistiques jadis propriété des deux couvents: les oeuvres d'art de leur première période ne sont pas connues; les tableaux plus tardifs sont mentionnés dans les inventaires de 1783. Ni à Gand ni à Lierde on ne trouve de
pièces de grande valeur mais seulement des toiles de maîtres locaux secondaires. La décoration des deux chartreuses était donc des plus modeste. Dans une cinquième et dernière partie, qui sert de conclusion générale, l'auteur a tenté d'approcher la vie intérieure des monastères, de voir dans quelle mesure ils ont observé les statuts et idéaux de l'Ordre. Il apparaît bien au total que les chartreuses ont été fidèles à leur vocation et que le Chapitre Général n'a eu que rarement à y intervenir. La solitude a été encouragée par les acquisitions de terrains voisins, les travaux de captage d'eau, l'entretien de viviers et l'utilisation de droits de pêche, toutes opérations supprimant causes et occasions de sortir de l'enceinte. Le nombre de religieux, fort stable, a été en moyenne d'une douzaine de moines pour cinq convers. Le niveau de leur origine sociale est trop rarement connu mais il semble bien que toutes les classes y soient représentées car certains postulants et novices ont contribué à la prospérité et à l'entretien des couvents par d'importants apports financiers.

L'auteur a préparé pour le Monasticon belge deux notices encore à paraître sur les deux mêmes chartreuses. Le travail de dépouillement des sources qu'il a réalisé à cette occasion a été fort consciencieux. Il est parvenu à dresser des listes des supérieurs quasi complètes, où ne subsistent que d'infimes lacunes imputables à la rareté et au mutisme des sources. On pourra y glaner nombre de précisions chronologiques sur la carrière de nombreux chartreux belges. On sait en effet que les mutations de prieurs et autres officiers ont été extrêmement fréquentes entre les diverses maisons de l'Ordre au sein d'une province ou entre provinces voisines.

L'ouvrage dont il est ici rendu compte est présenté sans notes justificatives aux sources archivistiques. Nul doute que toutes les précisions et références apparaîtront dans les notices du Monasticon. Le plan suivi par l'auteur offre l'avantage de la clarté et de la simplicité mais le procédé qui consiste à présenter le déroulement de l'histoire de chaque chartreuse à travers la succession des prieurs impose fatalement à l'exposé le caractère un peu schématique et décousu d'une chronique, d'autant plus fastidieuse que le laconisme des sources ne permet pas toujours d'évoquer concrètement tous les aspects de la vie des couvents. Un dernier reproche mineur: on sent malheureusement un peu trop que le travail a été écrit directement en français par un auteur dont la langue maternelle est le néerlandais.

En conclusion, cette étude limitée mais consciencieuse et précise rendra d'utiles services à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des chartreuses qui ont jadis existé sur le territoire actuel de la Belgique.