Gozewijn Comhair, karthuizer en bisschop van IJsland († 1447). Een bijdrage tot zijn biographie


Volledige referentie:

H. J. J. Scholtens
Gozewijn Comhair, karthuizer en bisschop van IJsland († 1447). Een bijdrage tot zijn biographie, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 52 (1926), 101-173, 1 ill.  
[Scholtens 1926a]

Trefwoorden:

biographiae, Goswinus Comhair O.Cart. (biographia)

Tekstmededelingen:

Bijlagen
1. Notariëele akte, houdende een overeenkomst tusschen prior en convent van het karthuizerklooster te Zeelhem en Gerrit Comhair, aangaande de nalatenschap van diens overleden echegenoote, alsmede den uitersten wil van voornoemden Gerrit, 18 October 1410.
2. Testament van Gerrit Komhar, muntmeester te Lund in Denemarken, 7 December 1415.
3. Acte, waarbij Gozewijn Comhair, monnik der Grande Chartreuse, als executeur van zijn vaders uitersten wil beschikkinge treft over de door dezen nagelaten goederen, 5 Aug. 1422.
4. Akte, waarbij Gozewijn Comhair, bisschop van Scalholt op IJsland, nadere beschikkingen treft aangaande de bestemming der door zijn vader. 19 Febr. 1446 (Transfix der oorkonde van 5. Aug. 1422 — bijlage 3).
5. Afschrift van een bul van paus Bonfacius IX, gegeven 1401, 14 Mei (Vaticaansch Archief, Reg. Lat. 93, fol. 97).