De kartuis Genadedal te Sint-Kruis bij Brugge (1318-1580)


Volledige referentie:

Jacques Vandemeulebroucke
De kartuis Genadedal te Sint-Kruis bij Brugge (1318-1580), Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte: Geschiedenis der Moderne Tijden, 1965, 276 p.  
[Vandemeulebroucke 1965]

Trefwoorden:

Brugge 1 O.Cart. monachi (historiographia)

Tekstmededelingen:

Inhoud
Inleiding (p. I)
Bibliografie (p. IX)
Eerste deel: Bronnenstudie (p. 18)
A. Archivalische bronnen (p. 19)
B. Verhalende bronnen (p. 31)
Tweede deel: De geschiedenis van Genadedal (1318-1580) (p. 33)
• Eerste hoofdstuk: Stichting en eerste jaren van Genadedal (p. 34)
§ 1. De datum van de stichting (p. 36)
§ 2. De stichters (p. 39)
§ 3. De voorbereidselen en de stichting van Genadedal (p. 47)
§ 4. De juridische regelingen (p. 53)
§ 5. De uitbreiding van de functiegoederen onder prior Jan van Maldegem (p. 58)
§ 6. Het beginnend kloosterleven in Genadedal (p. 65)
• Tweede hoofdstuk: De materiële uitbouw (p. 72)
§ 1. De aangroei van het domein in de 14e eeuw (p. 75)
1° De eerste uitbreiding van het domein (1324-1350) (p. 75)
2° Onder het prioraat van Clemens en van Paul Aernoud (1350-1370) (p. 89)
3° Tot aan de amortisatie van Filips de Stoute (1370-1398) (p. 103)
§ 2. Het kloosterbezit in de 15e en de 16e eeuw (p. 117)
1° Van 1398 tot 1477 (p. 117)
2° Van 1477 tot 1528 (p. 128)
3° Van 1528 tot 1580 (p. 133)
§ 3. De omvang van het domein in 1579 en de factoren, die haar ontwikkeling hebben bewerkt (p. 156)
1° De natuur en hoeveelheid der goederen in 1579 (p. 156)
2° De factoren, die de ontwikkeling van het domein hebben bewerkt (p. 157)
§ 4. De kloosterbouw (p. 170)
• Derde hoofdstuk: De kartuizermonnik in Genadedal (p. 175)
§ 1. De bewoners van Genadedal (p. 176)
1° De priors (p. 177)
2° De andere officiales (p. 189)
3° De andere bewoners in Genadedal (p. 200)
4° Vreemde monniken (p. 210)
§ 2. Bibliotheek en geestesleven in Genadedal (p. 217)
§ 3. Betrekkingen met de buitenwereld (p. 229)
Epiloog: De verwoesting van de kartuis (p. 239)
Samenvatting (p. 244)
Bijlagen
Bijlage I: Charter, gegeven door de prior van Genadedal aan het kapittel van Sint-Donaas, waarbij een kopie wordt gegeven van de akten, die tot de stichting van de Brugse kartuis hebben bijgedragen, Brugge 5 december 1318 (p. 248)
Bijlage II: Akte waarbij Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen, enkele terreinen amortiseert in de parochie van Sint-Kruis gelegen, teneinde de ontwikkeling van de jonge kartuis te bevorderen, 12 april 1319 (p. 252)
Bijlage III: Verhaal van de laatste jaren van het convent (1580-1584). In dit verhaal wordt tevens de verdere levensloop van de laatste prior van de kartuis buiten Brugge verteld (p. 254)
Bijlage IV: Situering van de verschillende dorpen, waarin Genadedal bezittingen had (p. 257)
Bijlage V: Lijst der monniken (p. 259)