Petrus de Wal O.Cart.: Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis cum aliis externis tum patriae tum ordinis [Ms. Brussel]

bibliotheca Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
sectio Handschriften
codicis numerus 7043, 7044-46, 7047, 7048 (4 partes)1
foliorum numerus 1a pars (159 f.)
2a pars (189 f.)
3a pars (157 f.)
4a pars (203 f.)
auctor De Wal Petrus O.Cart.
prigo Brussel: kartuizers
datatio 1a pars: 1625-1628 (anni 1400-1519)
2a pars: 1629-1630 (anni 1520-1590)
3a pars: 1630-1631 (anni 1591-1618)
4a pars: 1632-1634, 1636, 1640 (anni 1619-1633)2
biblio Cat. KB Brussel, dl. 6, 1906, 171-172 (nr. 3859)
  • 1. Het handschrift werd getranscribeerd door Francis Timmermans († 2015), voormalig lid van de vereniging Cartusiana (zie bijlage). Deze kopie is onvolledig, omdat hij ze blijkbaar gemaakt heeft in functie van de prosopografische informatie die hij nodig had voor de samenstelling van zijn [PCBR 1999]. Er bestaat ook een vroeg-twintigste-eeuwse kopie van het Brusselse manuscript die wel volledig is. Deze berust in de Grande Chartreuse (ex Archivio Cartusiae Majoris) onder de signatuur 104. Een vergelijking van de eerst- met de laatstgenoemde kopie is niet alleen wegens de volledigheid, maar ook om paleografische redenen noodzakelijk.
  • 2. De chronologische gevens zijn ontleend aan [Pil 1954]62-67.