Conspectus bibliographicus

1. Tabula materiarum
- archivum
- Biblia (ms. Amsterdam UvA_Allard Pierson)
-
bibliotheca
- Cartularium (analysis)
- Cartularium (editio)
- Cartularium (ms. Amsterdam GA_Burgerweeshuis)
- cellae
- fundatio
- historiographia
- imago monasterii
- Liber benefactorum (analysis)
- Liber benefactorum (editio)
- monasticon
- ms. Amsterdam GA_Burgerweeshuis
- ms. Amsterdam UvA_Allard Pierson
- ms. Würzburg UB
- Nativitas Jesu (tabula picta)
- necrologium
- sigilla
- urbanitas
- Van den Vondel Joost

2. Conspectus cartusiensis
[Devaux & Van Dijck 2005a]45-48
[Gruijs 1977h]229-230

3. Conspectus auxiliaris non-cartusiensis
- BOTS, P. M., De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige bisdom Haarlem, in alphabetische volgorde, met korte toelichtingen, Rijsenburg 1882, 44-45
- D’AILLY, A. E., Historische gids van Amsterdam. Achttien wandelingen, bewerkt door H. F. Wijnman, 3e ed., Amsterdam 1963, 448-4521
- DESCHAMPS, J., ‘Een Middelnederlandse prozavertaling van de Vita sanctae Christinae Mirabilis van Thomas van Cantimpré’, in: Het Oude Land van Loon, 30 (1975), 81-82
- HECKER, W. (ed.), P. C. Hoofts Nederlandsche historien. Met aanteekeningen uitgegeven, dl. 1, Groningen 1843, 187
- JONGKEES, A. G., Staat en Kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen, 1425-1477, Groningen 1942, 44, 72, 106 (= Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, 21)
- KLÖNNE, B. H., Amstelodamensia, Amsterdam 1894, passim
- LIEVENS, R., Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften, Gent 1958, 387-388 (= Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks 6: 82)
- OESTERLEY, H., Historisch-geographisches Wörterbuch des deutschen Mittelalters, Gotha 1883, 21
- POHL, M. J. (ed.), Thomas Hemerken a Kempis: Opera omnia, dl. 7: Dialogus noviciorum. Chronica montis S. Agnetis, Friburgi Brisgoviae [Freiburg i. Br.], 1922, 492
- PONTANUS, J. I., Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam : waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt, verscheyden privilegien, ordonnantien ende andere ghedenckweerdighe gheschiedenissen ... verhaelt werdt. Uit het Latijn vertaald door P. Montanus, Amsterdam 1614, 140
- SCHWARTZENBERG en Hohenlansberg, G. F. baron thoe, Groot placaat en charter-boek van Vriesland, dl. 2, Leeuwarden 1768-[1795], 668
- SERNEE, J. M., De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland, voortgezet door S.W.A. Drossaers en W.G. Feith, ’s-Gravenhage 1920, 221 (nr. 24), 248 (nr. 151)
- VAN DER LAAN, P. H. J., Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400, Amsterdam 1975, passim (= Publikaties van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam, 11)
- VAN EEGHEN, I. H., Vrouwenkloosters en begijnhof in Amsterdam van de 14e tot het eind der 16e eeuw. Proefschrift Universiteit Amsterdam, Amsterdam 1941, passim
- VAN HEUSSEN, H. F., Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westvriesland, behelzende de oudheden ... en benaminge der steden ... met de omleggende dorpen, hare kerkelijke ... gebouwen ... geleerde mannen, privilegien ...: getrokken uyt de oude handschriften ... en ... andere gedenkstukken ... . Uit het Latijn vertaald en met aantekeningen opgehelderd door H. Van Rijn, dl.2 : Oudheden en gestichten van Amstelland, Noordholland en Westvriesland, Leiden 1721, 130 (= Oudheden en Gestichten van Nederland, 11)

4. Internexus
- Bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam
- Theo Bakker.Net/Sint-Andries

  • 1. De eerste editie verscheen in 1929. De edkitie van 1963 werd opnieuw bewerkt in 1971.