Nomina propria H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hac Joannes Van Hecke Cartusiani BE - J
Haen(e) Eligius De Haen(e) Cartusiani BE - E
Ha(e)rlem Joannes Cartusiani NL - J
Haerlem Nicolaus Cartusiani BE - N
Haeseleer Jacobus De Haeseleer Cartusiani BE - J
Haghen Gerardus Cartusiani BE - G
Harlem Joannes Cartusiani BE - J
Harts Carolus Cartusiani BE - C
Havens(ius) Arnoldus Cartusiani BE - A
Haventsius Arnoldus Havens(ius) Cartusiani BE - A
Hecke Joannes Van Hecke Cartusiani BE - J
Heer Cono Cartusiani BE - C
Hellinck Nicolaus Helminey Cartusiani extra muros
Hellincx Embertus Cartusiani BE - E
Helminc(q) Nicolaus Helminey Cartusiani extra muros
Helminey Nicolaus Cartusiani extra muros
Helmon(t) Arnoldus Cartusiani BE - A
Helmont Joannes Cartusiani BE - J
Herckel Adrianus Cartusiani NL - A
Hereleel Adrianus (de) Herckel Cartusiani NL - A
Herlam alias de Traiecto Joannes Gerardi Cartusiani NL - J
Herlem Nicolaus (de) Haerlem Cartusiani BE - N
Herve Koune Cartusiani BE - K
Hetten Adrianus (de) Etten Cartusiani BE - A
Heyde Antonius (a) Fine I Cartusiani BE - A
Heymans Bartholomeus Cartusiani NL - B
Heynde Antonius (a) Fine I Cartusiani BE - A
Hijsenbaert Antonius Ysenbaert Cartusiani BE - A
Hilderius Daniel Danielis de Hildernis(se) Cartusiani BE - D
Hildernis(se) Daniel Danielis Cartusiani BE - D
Hocklom Arnoldus (de) Hoekelom Cartusiani NL - A
Hodij Anthelmus Hody Cartusiani BE - A
Hody Anthelmus Cartusiani BE - A
Hoeculum Arnoldus (de) Hoekelom Cartusiani NL - A
Hoekelem de Aernem Arnoldus Cartusiani NL - A
Hoekelen Arnoldus (de) Hoekelom Cartusiani NL - A
Hoekelen Lambertus Van Hoekelen Cartusiani sine domo receptionis
Hoekelom Arnoldus Cartusiani NL - A
Hollandia Alphardus Cartusiani NL - A
Hollandinus Adrianus Cartusiensis Cartusiani NL - A
Hontschote Joannes Cartusiani BE - J
Horenbeke Joannes-Baptista Van Horenbeke Cartusiani BE - J
Hoste Joannes Cartusiani BE - J
Huekelen Arnoldus (de) Hoekelom Cartusiani NL - A
Huesden Bernardus Cartusiani NL - B
Huesdhem Bernardus (de) Huesden Cartusiani NL - B
Hukel(l)en Arnoldus (de) Hoekelom Cartusiani NL - A
Hulst Andreas Cartusiani sine domo receptionis
Hysenbaert Antonius Ysenbaert Cartusiani BE - A