Map 3. Documentatie van Jan De Grauwe: notities

1. Archiefnotities
1.1 Kapittelarchief Sint-Gummarus Lier (overzicht).1Zie bijlage.
1.2 RA Antwerpen, Reguliere geestelijkheid: Kartuizers Antwerpen (overzicht).2Zie bijlage.
1.3 RA Antwerpen, Reguliere geestelijkheid: Kartuizers Lier (overzicht). — Zie bijlage.
2. Calendarium benefactorum defunctorum domus Antverpiensis, a° 1702.3Zie bijlage.
3. Geschiedenis van de Antwerpse kartuis 1673-1802.4Zie bijlage.
4. Glasramen (17e en 18e eeuw) uit de kartuis te Lier (dossier).5
5. Graf- en gedenkschriften in het klooster der kartuizers te Antwerpen (Sint-Rochusstraat).6Zie bijlage.
6. Graf- en gedenkschriften in het klooster der kartuizers te Lier.7Zie bijlage.
7. Varia
7.1 Aantekeningen uit publicaties:
- [Delvaux 1956]. — Zie bijlage.
- [Lamalle 1926]45, n. 1: Josephus van Craenenbergh (van Craenenbroeck), prior te Herne, wordt in 1747 prior te Lier, omdat deze plaats centraler is gelegen om zijn visitatieopdrachten gemakkelijker uit te oefenen.
- Ernest Mast, Geschiedkundig Liersch dagbericht, Lier, 1888. — Zie bijlage.
- Walter Prevenier, De verhouding van de clerus tot de locale en regionale overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen, in: Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België. Middeleeuwen en Moderne Tijden. Actes du Colloque de Bruxelles 30 nov.-2 déc. 1968, Louvain, 1968, 35 (= Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, 47): begunstiging van de kartuis op Het Kiel door de Bourgondische hertogen.
- Prims (1): [Prims 1933a] + [Prims 1933b]. — Zie bijlage.
- Prims (2): [Prims 1934]. — Zie bijlage.
- Prims (3): Floris Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl. 4: Onder Hertog Jan den Derde (1312-1355), 2de boek: De geestelijke orde, Antwerpen, 1933, 183-200 (= 8ste boekdeel der reeks) / dl. 5: Onder Vlaanderen (1356-1405), 2de boek: Economische en geestelijke orde, Antwerpen, 1935, 252-264 (= 11de boekdeel der reeks) / dl. 6: Onder de hertogen van Burgondië en hertogen van Brabant (1406-1477), 3de boek: De geestelijke orde, Antwerpen, 1937, 210-219 (= 15de boekdeel der reeks) / dl. 7: Onder de eerste Habsburgers (1477-1555), 3de boek: De geestelijke orde, Antwerpen, 1940, 243-252 (= 18de boekdeel der reeks). — Zie bijlage.
- [Van In 1928]. — Zie bijlage.
7.2 Aflaten verleend aan de kartuizers, 31.12.1624 (verzameling van korte uiteenzettingen).8Zie bijlage.
7.3 Bewoners en geprofesten uit de begintijd van de kartuis te Antwerpen (1625-1660).
7.4. Boekenbezit:
- Documents concernant la Chartreuse d’Anvers (17e eeuw).9
- Nucleus casuum conscientiae sive Bevis notitia eorum quae scitu vel necessaria, vel valde utilia sunt Confessariis in primo ingressu ad audiendas confessiones, auctore Josepho Augustino Panormitano [Augustinus, Josephus Panormitanus = Agostini, Giuseppe] s.j., 11a editio, Coloniae Agrippinae [Köln], Iodocus Kalcovius, 1644.10
7.5 Cartae Lier 1474-1572.11Zie bijlage.
7.6 Chronologische lijst van feiten 1783-1834. — Zie bijlage.
7.7 Gebedsovereenkomst van de kartuis te Brussel met het huis van Antwerpen onlangs overgebracht naar Lier. De tenor associationis dateert van 20 juni 1472.12
7.8 Geschil tussen de kerkmeesters van Zwijndrecht en de kartuizers van Antwerpen omtrent de afbakening van land te Zwijndrecht (1752-1758), gedateerd 20 november 1755.13
7.9 Grafschrift van Godefrida Bachovens, moeder van de Lierse kartuizers Petrus en Anselmus Cottel (1663).14Zie bijlage.
7.10 Inscriptie “B + GL” in een vloersteen van de pandgang der oude kartuis van Antwerpen in de Sint-Rochusstraat.
7.11 Installatie van de kapucinessen in het oude kartuizerklooster, volgens een mededeling uit De Postrijder van Antwerpen, 1835.08.29, p. 2 en 1835.09.24, p. 2.
7.12 Kunstvoorwerpen:
- beeldhouwwerk (novice Joannes-Antonius van Woensel in meditatie voor een doodshoofd), kerkzilver, klok, kruisbeeld, relieken, schilderijen;15
- schilderijen (168) behorend tot de kartuis te Lier.16Zie bijlage.
7.13 Obituarium (Kiel/Lier) geschreven tussen 1503-1521 met een lijst van de weldoeners.17
7.14 Oorkonden:
- Cartularium (Lier): ca. 700 oorkonden, 14e-16e eeuw.18
7.15 Overeenkomst tussen de kartuis van Lier en een knecht die er geniet van kost en inwoning (17.08.1779).19
7.16 Stichtingen:
- Mutilus commentarius (Bibliothèque de la Grande Chartreuse, nr. 4) verhaalt de stichting van de Kielse kartuis.20
- de Antwerpse stichting wordt een “nova plantatio” genoemd door Petrus De Wal, in hs. KB Brussel, 7048, fol. 95 v° (1625) en in de cartae van 1626 en 1632.
7.17 Wapen 't Kiel en Antwerpen (beschrijving).21Zie bijlage.
7.18 Weldoenster Joanna van Steyvoort, gehuwd met Aerd van Cragenheim, heer van Grobbendonk, bedacht in haar testament van 1437 de kartuizers van Het Kiel rijkelijk (volgens een handgeschreven notitie van H.J.J. Scholtens).22

 • 1. Betreft nr. 128/15, zie ook Map 5. Documentatie van Jan De Grauwe: authentieke stukken (of kopieën daarvan), § 2.
 • 2. Te vergelijken met Map 1. Documentatie van Hendrik Delvaux, § 3.1 (a).
 • 3. Uit: Verzameling der graf- en gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen, dl. 5: Antwerpen — Kloosters, Antwerpen, 1873, 526-528.
 • 4. Overgenomen uit hs. (?) Kapucinessen, Sint-Rochusstraat te Antwerpen (1e helft) en met verwijzingen naar J.F. Van der Straelens Kronijk van Antwerpen (2e helft).
 • 5. Na hun openbare verkoop op 4 februari 1786 kwamen de glasramen terecht in Engeland, waar zij worden bewaard in het Royal Museum te Canterbury. Hieraan werd een kleine studie gewijd door W. Pugin Thornton, Descriptive and illustrated catalogue of two old Dutch painted and stained windows in the Royal Museum and Free Library at Canterbury, Canterbury, 1899. Met de kennis van dit werkje en na een persoonlijk bezoek ter plaatse door Jan De Grauwe, schreef laatstgenoemde hierover een bijdrage [De Grauwe 1990b] met een Nederlandse versie [De Grauwe 1995a].
  Inhoud van het dossier:
  - brief van Kenneth Reedie, curator of the City Museums The Royal Museum & Art Gallery, Canterbury, gedateerd 25 juni 1990;
  - verschillende voorstudies (lijsten) met identificaties van de afbeeldingen (4 bij elkaar horende lijsten samen 9 blz. + 5 blz. losse notities);
  - voornoemd artikel van W. Pugin Thornton.
 • 6. Uit: Verzameling der graf- en gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen, dl. 5: Antwerpen — Kloosters, Antwerpen, 1873, 499-525.
 • 7. Uit: Verzameling der graf- en gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Mechelen, dl. 7: Lier — Parochie- en kloosterkerken, Antwerpen, 1902, 265-294.
 • 8. Archief Grootseminarie Brugge, nr. 147/168 (3). Zie ook infra, 7.7.
 • 9. Zie Cat. KB Brussel, dl. 6, 169-171, nr. 3858 (hs. 19703).
 • 10. Op de titelbladzijde staat vermeld: Cartusie Antverpiensis (notitie van Chris De Backer).
 • 11. Excerpt uit [Maurice Laporte], Ex chartis capitulorum generalium ab initio uque ad annum 1951 (pro manuscripto ad usum Ordinis).
 • 12. Archief Grootseminarie Brugge, nr. 147/168 (1). Zie ook supra, 7.2.
 • 13. “Vermoedelijk verwijst KA Zwijndrecht 157 naar het kerkarchief dat gedeponeerd is in het Rijksarchief Antwerpen”, aldus Dirk Verelst, cultuurbeleidscoördiantor gemeente Zwijndrecht (mededeling 22.09.2010).
 • 14. Uit: Verzameling der graf- en gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Mechelen, dl. 7: Lier — Parochie- en kloosterkerken, Antwerpen, 1902, 270.
 • 15. Zie ook Map 4. Documentatie van Jan De Grauwe: druksels, § 3.10 en Map 6. Documentatie van Jan De Grauwe: iconografisch materiaal, § 1 & § 2.
 • 16. ARA Brussel, Comité voor de Religiekas, nr. 68.
 • 17. RA Antwerpen, Klooster van de Kartuizers te Lier, nr. 22. Zie [Delvaux & De Grauwe 1993a]674-675.
 • 18. RA Antwerpen, Klooster van de Kartuizers te Lier, nr. 23. Zie [Delvaux & De Grauwe 1993a]675.
 • 19. ARA Brussel, Algemene Regeringsraad, nr. 1416, bundel 46.
 • 20. 50 bladzijden.
 • 21. Uit: Albert-Marie Courtray, Armorial historique de l’Ordre des Chartreux. Résumé, corrigé et complété. Sélignac, 1962. Met deze publicatie werd begonnen in: Revue héraldique suisse, 1908-1911, waarvan een derde is gedrukt.
 • 22. Aart van Crayenhem en zijn vrouw Johanna van Steyvoort stichtten het regulierenklooster Ten Troon in Grobbendonk (zie Monasticon Windeshemense, dl. 1: Belgien, Brüssel, 1976, 174).