Cartusiani NL – D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROSOPOGRAPHIA PERPETUO EMENDATUR COMPLETURQUE
(Nomina1 : prosopo ad tempus plus minusve completa — Nomina : prosopo in progressum / in custodiam)

Nomina principalia Aliae appellationes praenominibus conexae Conspectus bibliographicus

Daniel de Antverpia II1
= Daniel Petri Danielis

Daniel Arnoldi de Vyanen
Domus Ultrajectensis
monachus
† 1502.IX.18 (ch. 1503)
[De Weijert-Gutman 2015]277
PB Utrecht 542
PB Utrecht 69
PB Utrecht 773
PB Utrecht 88
[Scholtens 1952a]129
[Van Hasselt 1886]3154, 356
Daniel [Monnikhuizen]
Domus Monachorum
donatus
† ch. 1555
[Clark 1997-2005]dl. 3, 107
[De Backer 1983a]88 (nr. 46)
[De Backer 2012a]150 (nr. 46)
PB Monichusen 555
PCN Rapiaria_Monnikhuizen 192
[Scholtens 1953a]118
Daniel Petri Danielis
Domus Sanctae Sophiae (Vught)
monachus
† Sancta Sophia, Vught 1530.I.14 (ch. 1530)
[Clark 1996]dl. 2, 3
[Clark 1997-2005]dl. 3, 114
[Gaens & Sanders 2016]307
[Gaens, Van Lith-Droogleever Fortuijn & Sanders 2016]2216, 2587, 2668
[Hoekx-Sanders 2016]107
PB Bois-le-Duc 1489
PB Bois-le-Duc 23810
PCN Rapiaria_Vught 28
[Scholtens 1939a]7311
Daniel Taets
Domus Ultrajectensis
monachus
† 1549.XII.18, XII.19 (ch. 1551)
(de) Amerongen
Henrici de Amerongen
[De Weijert-Gutman 2015]13, 175, 277, 318, 49012
Groot Algemeen Woordenboek 1733, dl. 10, 3*
NNBW 1933, dl. 9, 1106
PB Utrecht 5713
PB Utrecht 69
PB Utrecht 7914
PCN Rapoaria_Utrecht 24
[Scholtens 1952a]140
Van Asch van Wijck 1837, 109, 137
[Van Hasselt 1886]34915, 35816
Wittert van Hoogland 1909, dl. 1, 542
Diedardus [Geertruidenberg]
Domus Hollandiae
conversus
† ante 1439.VI.11, VI.15 (ch. ?)
PB Mont-Ste-Gertrude 7417
[Sanders 1990]19318
[Timmermans 2011b]19
[Van Hasselt 1886]27820
Dionysius Cartusiensis
Domus Ruremundae
monachus
auctor
† 1471.III.12 (ch. 1471)
de Leeuwis
de Rijckele
de Ryckel
de Rykele
Richelus
Rikel
Van Leeuwen
Biblio biographica
[Emery 1991]
[Gaens 2016b]348, 350-352
[Gaens & Sanders 2016]299, 308, 316, 319, 345
[Gaens, Van Lith-Droogleever Fortuijn & Sanders 2016]23721
[Hendrickx 1984e]103-104
[Hoekx-Sanders 2016]20-21, 24-28, 32-33, 35-42, 45, 48-49, 51, 58, 66-69, 72-73, 76-83, 86, 102-103
Keussen 1928, dl. 1 (2e ed.), 140* (nr. 12)
Keussen 1928, dl. 1 (2e ed.), 234 (nr. 132:6)
PB Bois-le-Duc 11, 13, 15, 1722
PB Bois-le-Duc 22223
PB Bois-le-Duc 22424
PB Ruremonde 6525
PB Ruremonde 78-79
PCN Rapiaria_Roermond 31
[Petreius 1609a]49-85
[Petreius 1609j]
Raissius 1632 129-13126
[Sanders 2016c]12-13
[Sargent & Hogg 1985a]221, 229
[Sargent & Hogg 1985b]97, 100, 134
[Scholtens 1951b]220, 244
[Van Dijk-Van Schijndel 2016]163
Dionysius Gangel
Domus Sanctae Sophiae (Vught)
donatus
† 1560.IV.26 (ch. 1561)
Aganiel
Agauyel
[Clark 1997-2005]dl. 3, 141
[Gaens & Sanders 2016]308
[Gaens, Van Lith-Droogleever Fortuijn & Sanders 2016]24727
PB Bois-le-Duc 23928
PCN Rapiaria_Vught 75
Dodo de Bolzwa(e)rdia
Domus Ultrajectensis
monachus
† 1523.VI.29 (ch. 1524)
[De Weijert-Gutman 2015]277
PB Utrecht 69
PB Utrecht 7829
PB Utrecht 86
PCN Rapiaria_Utrecht 24
[Scholtens 1952a]135
[Van Hasselt 1886]28430, 357
 • 1. Cornelius de Antverpia I: Prosopo Cartusiani BE - D.
 • 2. 1502, 18 sept. D. Daniel Arnoldi de Vyanen, monachus professus hujus domus, volgens een uit verschillende documenten gecombineerde Liste des religieux de choeur, suivant l’ordre des décès.
 • 3. ch. 1503 obiit D. Daniel (Arnoldi de Vyanen) monachus professus domus Trajecti, † 18 Sept.
 • 4. Sterfdag: XIV Kal. [Octobris], d.i. 18 september.
 • 5. Sub voce Necrologium ex chartis Cap. Gen.: “ch. 1555 obiit Fr. Daniel donatus domus Monachorum”.
 • 6. Kalendarium, Januarius 14: “Anniversarium confratris nostri domni Danielis Petri de Antwerpia [c.1530]”.
 • 7. Kalendarium, Junius 17: “Anniversarium Petri Danielis patris fratris Danielis monachi domus huius et pro quibus desiderat”.
 • 8. Kalendarium, Julius 25: “Anniversarium Katharine Muijls matris domni Danielis monachi necnon et Anthonie Swolfs avie eius atque aliorum parentum eiusdem et pro quibus desiderat. Hac die datur monachis pitantia cum vino ex legato domni Danielis de valore quatuor florenorum”.
 • 9. 1497-1501 D. Daniel de Antwerpia. “D. Daniel de Antwerpia qui 4 annis plus minus rexit domum hanc”, dit la chronique. Profès de la maison, qui a du être déposé dans la visite après le chapitre de 1501, car en 1502 il y a un recteur à Sainte Sophie. Ce doit être le suivant (= Joannes Meeuwen, zie aldaar). ch. 1530 obiit D. Daniel de Antwerpia monachus professus domus prope Buscumducis. - Depuis 1501 on a oublié qu’il avait été prieur.
 • 10. ch. 1530 obiit D. Daniel de Antwerpia (alias Prior).
  Buiten het overlijdensbericht is de mededeling over het priorschap van Daniel de Antwerpia [II], alias Daniel Petri Danielis, in deze en vorige voetnoot twijfelachtig en heeft die notitie veeleer betrekking op Daniel de Hildernis(se) (zie aldaar).
 • 11. Dezelfde opmerking geldt voor de informatie die hier wordt verstrekt.
 • 12. Afbeelding van het bovenste deel van zijn grafkruis met als inscriptie: Anno 1549 decembris XVII obiit Dominus Daniel Taets de Ameronghen olim Johannita Rhodiensis Ultr.
 • 13. 1549, 18/19 Dec. D. Daniel (Henrici) Amerongen de Trajecto, de sanguine naturali fratris fundatoris nostri descendens, monachus professus hujus domus, quondam Johannita in Trajecto, 1549 in ch. 1551. – De vermelding Daniel Henrici, d.i. Daniel, zoon van Hendrik, is onduidelijk, omdat Daniels vader bekend staat als Willem Taets van Amerongen († 1503). Hij is een afstammeling (in de bastaardtak) van Willem van Abcoude († 1407), broer van de stichter der Utrechtse kartuis, met name Zweder van Abcoude († 1400). Voordien was hij te Utrecht lid (kanunnik) van de johannieterorde met zetel te Rhodos, zoals ook is gebeiteld in zijn grafkruis (zie hierboven).
 • 14. ch. 1551 obiit D. Daniel Henrici (Hamerongen de Trajecto) monachus domus Trajecti (hierboven geschreven: 18 (?) Dec. 49).
 • 15. Twee op elkaar volgende sterfdagen worden vermeld: resp. XV Kal., XIV Kal. [Januarii], d.i. 18, 19 december.
 • 16. Aantekening zoals in PB Utrecht, 57 (met weglating van Henrici en de verwijzing naar ch. 1551).
 • 17. Juin 15 obiit Fr. Dyedardus conversus domus Hollandie. Avant 1439.
 • 18. Vermeldt Diedarus.
 • 19. 11 junius: Frater Diedardus conversus Hollandie.
 • 20. Sterfdag: XVII Kal. [Julii], d.i. 15 juni.
 • 21. Kalendarium, Martius 12: “Anniversarium domni Dyonisii Rijkel monachi et sacerdotis professi domus Bethlehem in Ruremunda primi rectoris huius nove plantacionis prope Buscumducis [c.1471]”.
 • 22. Annales Cartusiae S. Sophiae Constantinopolitanae: Elementatio prima, §us 2us. Primus rector novae plantationis hujus Ven. P. Dionysius Richelus pro anthonomasiam dictus Cartusiensis, passage uit de kopie van de oorspronkelijke Kroniek (Grande Chartreuse, nr. 6-Bois-4) waarvan een vertaling in [Hoekx-Sanders 2016]39-41.
 • 23. Citaten en parafrasen uit de brief van de prior-generaal aan de prior van Roermond in verband met de aanstelling van Dionysius de Kartuizer tot rector van de nieuwe kartuizerstichting in Vught, gedateerd 3 juli 1466. Vertaling volgens de Kroniek (zie hoger) in [Hoekx-Sanders 2016]39-41.
 • 24. Recteurs et prieurs – 3 Julii 1466 - 1499 ch. D. Dionysius professus Ruremundae nommé par lettre du R. P. et absous par ch. 1469.
 • 25. ch. 1471 obiit D. Dionysius monachus professus de Bethleem in Ruremunda, habens anniversarium perpetuum in provincia Rheni sub die Sancti Gregorii (12 Mart. alias Rector S. Sophia).
 • 26. Uitgave van de brief van de prior-generaal aan de prior van Roermond (zie hoger).
 • 27. Kalendarium, Aprilis 26: “Anniversarium confratris Dionisii Gangel sartoris et donati huius domus anno 60 [c.1561]”.
 • 28. ch. 1561 obiit (Fr.) Dionisius Agauyel (Aganiel Schw.) donatus domus San ctae Sophiae, met verwijzing naar de ordehistoricus Georgius Schwengel († 1766).
 • 29. ch. 1524 obiit Dodo de Boswardia monachus professus domus Trajecti (Dudo de Bolzwaerdia) (hierboven geschreven: † 29 Juin). – Dudo is wellicht een ongelukkige verschrijving.
 • 30. Sterfdag: III Kal. [Julii], d.i. 29 juni.